Y

Organizacijske enote

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko organizacijskih enot:

Kulturni center Litija

Kulturni center Litija

Kulturni center Litija izvaja kulturne programe, ki so v javnem interesu Občine Litija. Redni programi vsebujejo izvedbe gledaliških predstav za otroke in odrasle, likovne in fotografske razstave, pogovorne večere, festivale (Litijski karneval, Tačkov festival, Slovo poletju, Čarobna Litija) ter izvedbo oz. pomoč pri izvedbi osrednjih občinskih dogodkov.  Poleg rednega programa je velikega pomena sodelovanje in tehnična pomoč pri izvedbi društvenih dogodkov v Kulturnem centru ter oddaja prostorov v najem.

Kulturni center Litija →

Mestni muzej Litija

Mestni muzej Litija

Mestni muzej Litija ima svoje prostore v najlepši stavbi v mestu- v t.i. stari sodniji na Cesti komandanta Staneta 2.

V pritličju in kletnih prostorih s stalnimi razstavami prikazuje teme, ki so Litijo oblikovale v preteklosti in jo zaznamujejo še danes: Razišči Litijo, Rudnik Sitarjevec, Reka Sava-sledi časa v rečni strugi, Južna železnica, Stari leseni most-prvi kost v Zasavju, Rekonstrukcija zaporniške celice, Obrazi Litije, Litijska glasbena društva ter spominska soba ljudskega skladatelja Petra Jereba.

Mestni muzej je središče druženja prebivalcev občine Litje z organizirani predavanji,delavnicami, ekskurzijami, občasnimi in gostujočimi razstavami ter sodelovanjem z različnimi društvi in organizacijami v občini.

Mestni muzej Litija →

Mladinski center Litija

Mladinski center Litija

Mladinski center Litija je prostor za sproščanje kreativnosti vseh vrst. Je poligon samospoznavanja in osebnostne rasti. Je most med formalnim izobraževanjem in zaposlovanjem. Je lestev od pasivnosti do družbene koristnosti. Je inkubator dobrih programov in aktivnih državljanov. 

Poslanstvo poudarja predvsem aktivno participacijo mladih v MC Litija in z MC Litija v okolju – lokalnem regionalnem, državnem in mednarodnem. MC Litija trenutno izvaja 13 rednih celoletnih programov, 20 občasnih ali enkratnih projektov in istočasno sledi trenutnim potrebam mladih in se nanje odziva z različnimi, tudi ad-hoc aktivnostmi. Skoraj vsi programi vključujejo mlade prostovoljce: nekateri so nastali na njihovo pobudo (mladi so vključeni v njihovo idejno zasnovo, načrtovanje, izvedbo in evalviranje), drugi na pobudo obiskovalcev ali mladinskih delavcev MC Litija (po pogovorih z mladimi v občini ali drugih okoljih). Glavna naloga mladinskih delavcev v organizaciji je že v fazi načrtovanja predvideti vključevanje čim širšega kroga mladih v aktivnosti. Številne projekte izvaja v povezavi z neformalnimi skupinami mladih, lokalnimi mladinskimi društvi in drugimi deležniki.

Mladinski center Litija →

Enota za šport Litija

Enota za šport skrbi za ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društvene dejavnosti, športne rekreacije, športa mladih ter kakovostnega in vrhunskega športa, vzdrževanje in upravljanje javnih športnih objektov, igrišč, njihovih naprav in opreme, opravljanje razvojnih, strokovno tehničnih in administrativnih del za potrebe športnikov, športnih klubov, društev in njihovih zvez, občine in širše skupnosti, zagotavljanje pogojev in možnosti za izobraževanje, razvoj in uveljavljanje športnikov, športnih delavcev, društev in organizacij ter promocijo občine s športno dejavnostjo.

Enota za šport Litija →

Y

Zavod svoje dejavnosti izvaja preko področij dela:
Kulturni center Litija, Mestni muzej Litija, Mladinski center Litija ter Enota za šport

© 2022 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija