Razpis za delovno mesto “Mladinski delavec I”

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija razpisuje prosto delovno mesto MLADINSKI DELAVEC I v enoti Mladinski center Litija.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

Vsebina dela in pričakovana znanja:

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas dveh let. Delovno razmerje se sklepa za 0,6 % delovnega časa, za delo 24 ur tedensko. Nastop delovnega razmerja 1. 5. 2015.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj ter pridobljenih znanj naj kandidati/tke v zaprti kuverti pošljejo v treh dneh od objave razpisa na naslov: ZKMŠ Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, s pripisom “Ne odpiraj – prijava na razpis”. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Litija, 13. 4. 2015

© 2024 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija